Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
5
home,page-template-default,page,page-id-5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004.

Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji.

 

Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu,

Bedřicha Smetanu 11

917 08 Trnava

ako zriaďovateľ Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava, podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa

Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu,

Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava

s nástupom 1. júla 2019 na päťročné funkčné obdobie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

a/ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení

neskorších predpisov

b/ absolvovanie prvej atestácie

c/ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

d/ bezúhonnosť

e/ zdravotná spôsobilosť

Iné kritéria a požiadavky:

a/ organizačné a riadiace schopnosti

b/ znalosť príslušnej legislatívy

c/ osobnostné a morálne predpoklady

d/ ovládanie štátneho jazyka

f/ aktívna znalosť práce s PC

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi:

o profesijný životopis

o doklady o nadobudnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady

o potvrdenie o pedagogickej praxi

o písomný návrh koncepcie rozvoja školy

o doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

o potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

o čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

o Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

musí byť doručená na adresu: Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu,

 Bedřicha Smetanu 11,

 917 08 Trnava

najneskôr do 8. 4. 2019

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie STKDN – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom písomne oznámené minimálne 7 dní pred jeho konaním.

V skratke o štúdiu


Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov.
Žiaci svoju profesionálno-umeleckú aprobáciu potvrdzujú získaním absolutória, čím sa škola zaraďuje medzi vyššie stredné odborné školy. O umelecký rast počas štúdia sa stará kolektív odborne fundovaných vysokoškolsky vzdelaných pedagógov – bývalých a súčasných výkonných baletných a tanečných umelcov zo SND, SĽUK-u, Lúčnice a profesionálnych baletných súborov.

Vyučujú sa odborné tanečné predmety


– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax