Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Profil absolventa
3908
page-template-default,page,page-id-3908,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Profil absolventa

Profil absolventa


Študijný odbor:

8227 Q tanec

Odborné zameranie:

01 klasický tanec

02 ľudový tanec

03 moderný tanec

Absolutórium v odbore:

klasický tanec – 8227 Q 01

ľudový tanec – 8227 Q 02

moderný tanec – 8227 Q 03

Denné súvislé 8-ročné štúdium


Cieľom výučby na tanečnom konzervatóriu je poskytnúť absolventom v praktickom a teoretickom smere taký stupeň odborného vzdelania, aby boli všestranne, to znamená z odbornej a všeobecno-vzdelávacej stránky, pripravení na svoje budúce povolanie, v súlade s narastajúcimi požiadavkami na tanečného umelca.

Celý výchovný proces je zameraný na výchovu mimoriadne talentovaných jedincov, ktorí sú žiakmi školy.

V oddelení klasického tanca s hlavným odborným predmetom klasický tanec sa vychovávajú tanečníci, ktorí sú pripravení pre profesionálne pôsobenie v baletných súboroch, v balete, pri opere, operete, televízii, filme a v iných umeleckých inštitúciách.

Všetci žiaci školy dostávajú vzdelanie, v ktorom sa uplatňujú umelecké, teoretické a praktické zložky na takom stupni, ktorý im umožňuje po úspešnom ukončení štúdia získať:

–   zaradenie ako výkonní taneční umelci podľa svojej aprobácie

–   možnosť ďalej študovať na vysokej škole, aby našli patričné uplatnenie v prípade, keď skončia aktívne umelecké pôsobenie v       divadlách a tanečných súboroch a taktiež získavajú oprávnenie vyučovať na základných umeleckých školách

Absolvent školy musí získať na úseku všeobecného vzdelávania plné stredoškolské vzdelanie, pričom obsahová stránka niektorých všeobecno-vzdelávacích predmetov pri zachovaní všeobecne platných požiadaviek prispieva špecializovanými učebnými osnovami k posilneniu odbornej výchovy (napr. v predmete Dejepis – s prihliadnutím na dejiny umenia a kultúry, na hodinách predmetu Prírodopis – možno klásť dôraz na zdravovedu, hygienické predpisy, anatómiu svalovej námahy, úrazov a zásady prvej pomoci…).

Na odbornom úseku vyučovania absolvent nadobudne najvyššiu kvalifikáciu výkonného tanečníka, aby úspešne obstál na konkurzoch do profesionálnych baletných súborov a divadiel. Absolvent musí byť pohotový a schopný čo najrýchlejšie sa začleniť do repertoáru divadla alebo tanečného súboru, v ktorom bude po ukončení školy pôsobiť.

Na teoretickom odbornom úseku sa poslucháč zoznamuje s francúzskou terminológiou techniky klasického tanca, ovláda základné znalosti hudobnej náuky. Dosahuje základné vedomosti z anatómie a fyziológie, má teorertické a historické vedomosti z disciplín, ktoré spadajú do jeho umeleckého smerovania (dejiny tanca a baletu, dejiny divadla, dejiny hudby, teória a metodika tanca, národopis).

Každý absolvent je tvárnym interpretom na základe vysokej technickej dokonalosti. Je vedomostne vybavený rozličnými tanečnými technikami a štýlmi tanca (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, charakterový tanec, tanec iných národov, tanec s partnerom, tanečná gymnastika, historický tanec a pod.).

Vlastný tvorivý úmelecký prínos tanečníka rozvíja sa v predmete Herecká výchova. Neoddeliteľnou súčasťou hlavných predmetov je výučba repertoáru a scénických tanečných čísiel a samotná tanečná prax, v ktorej sa poslucháč oboznamuje s tradičným repertoárom klasických baletov a vrcholnými tanečnými číslami ľudových a charakterových tancov. Podľa stupňa nadania sa žiaci pripravujú na medzinárodné baletné súťaže.

Absolvent školy musí mať kladný vzťah k svojej práci, ale aj k práci druhého, musí mať snahu o stále sebavzdelávanie, sledovať a uplatňovať progresívne znaky tanečného umenia. Nesie zodpovednosť za svoje spoločenské vystupovanie i mimo našu republiku.

Absolvent školy je vychovávaný k tomu, aby popri trvalom záujme o rozvíjanie odborného majstrovstva získal vedomosti o súčasnej spoločenskej a kultúrnej situácii. Každý absolvent musí odchádzať zo školy s vedomím náročných úloh, ktoré bude na jeho osobu klásť spoločnosť. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa formujú jeho ľudské a morálne kvality tak, aby vedel svoju umeleckú individualitu podriadiť kolektívu, v ktorom bude činný po ukončení štúdia, aby dokázal náročnosťou k sebe pôsobiť príkladom pre ostatných.