Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa
3916
page-template-default,page,page-id-3916,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava
Telefón +421 903 404 372
E-mail stkdn@stkdn.sk
WWW stránka stkdn.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová 0903404372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Lenka Drgoňová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská
  Beatrica Fajnorová
 
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová
 
zástupcovia rodičov Hana Pongrácová
  Ing. Zuzana Pešková
 
 
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová
iní Dušan Nebyla

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu
Sídlo Bedřicha Smetanu 11, 917 08 Trnava
Telefón 0903 213 220
E-mail nebyla@stkdn.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Zasadnutie rady školy – dňa 9.10.2020

Zasadnutia umeleckej rady – dňa 29.9.2020 a 13.1.2021

Zasadnutie predmetových komisií:

PKJ – dňa 27.8.2020

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 57

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov
2.A 8
1.A 7
3.A 12
4.A 10
5.A/C 3
6.A/C 5
7.A/B 6
8.B 5

 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 14 5
DPP 2 0
Znížený úväzok 7 4
ZPS 0 2
Na dohodu 10 0

 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 6 20 26
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
 
spolu 6 20 26

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
1.,7. KTA 10
3.,4.,5.,6. CHAT 1
2.-5. INF 1
5.,6. ETV 1
1.-2. TAG 1
1.-2. VYV 1
4.,5.,6. MTA 2
4.-8. KSP MTA 12
1.-5.,8. ĽTA 9
1.-8. KSP ĽTA 7
1.-4. HNK 16
1.,7. korepetícia 22

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov obv. kolo okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Hollého pamätník 1 3. miesto
Literárna tvorba Senica 2 3. miesto
  3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Workshop Debris Company – 5. – 8. ročník

Coming Out – predstavenie v Malom Berlíne – 7.-8. ročník

Online workshop MTA – 6. – 8. ročník

Záverečné koncerty STKDN v Divadle Jána Palárika – 1. – 8. ročník

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Z dôvodu COVID-19 sa plánovaný projekt školského predstavenia v Divadle Jána Palárika neuskutočnil.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. 03. 2012

Druh inšpekcie: Realizácia EČPF maturitnej skúšky

V roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Kalinčiakovej ul. č 47 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach a jednej tanečnej hale, v ktorých sa vyučujú tanečné odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, reproduktorovou sústavou, najmodernejším nástenným televízorom, zrkadlami, baletnými žrďami a tanečnými pomôckami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením, päť učební je vybavených interaktívnými tabuľami. Vyučovanie laboratórnych prác prebieha na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom, dvomi počítačmi pripojenými na internet, tlačiarňou s kopírkou a skenerom. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením.

Na prezliekanie žiakov je určených 5 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školských jedálňach: ZŠ s MŠ Andreja Kubinu v Trnave a Stredná priemyselná škola technická v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese

primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov

tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty a špeciálnu multimediálnu techniku

nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

Príležitosti

výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému

žiakovi

zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

Riziká

nedostatočné financovanie súkromných škôl

nepriaznivý demografický vývoj

nepriaznivé podmienky pre vyučovanie praktických tanečných predmetov z dôvodu pandémie COVID-19

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 14

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 12 / 10 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 12 / 10 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 7/ 6 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 7 / 6 + dievčat

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení
prijatí
% úspešnosti

 

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

počet prijatých prihlášok
14

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Úspešne vykonali skúšku
12

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
2.A 8227 Q tanec tanec
1.A 8227 Q tanec tanec
3.A 8227 Q tanec tanec
4.A 8227 Q tanec tanec
5.A/C 8227 Q tanec ľudový tanec
6.A/C 8227 Q tanec klasický tanec
7.A/B 8227 Q tanec moderný tanec
8.B 8227 Q tanec moderný tanec

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda ANF ANJ BIO DEJ DED DEH DTB ETV FRJ FYZ GEO HEV HEV HNK HUV
2.A 1,75 1,75 1 2,38 1,88 2,13 1 1,13
1.A 1,29 1,71 1 1,71 1,43 1 1
3.A 1,83 1,42 1,17 2 2,17 1,83 1,17 1
4.A 1,8 1,6 1,2 2,2 1,6 2 1,3
5.A/C 2 1,33 1 1,33 2 1,67 1
6.A/C 2,4 1,4 1,8 1,2 2,2
7.A/B 1,67 1,5 1,5 2,17
8.B 2 1,2 1,4 1,67

 

Trieda CHAT CHE INF KTA KSP KSĽ KSM KAJ ĽTA MAS MAT MTA NBV NAR NAS
2.A 2,5 1,25 2,13 1,13 1 1 2,38
1.A 1,71 1 2,14
3.A 1 2,75 2,33 1,33 1 2,33
4.A 1,3 2,6 1,6 2,3 1,8 1,3 2,3 1,8
5.A/C 1,33 1,33 1,67 1,33 1 1 1 1,67
6.A/C 1 1,8 1 1 1 1,2
7.A/B 1,33 2 1,33 1,67 1,5 2 1,33
8.B 2,4 1,4 1 2 2,6 1

 

Trieda OBN PUP PES PED PED PČOZ PSY PTP RSF SJL SPR ŠE TAP TAG TČOZ
2.A 1 2,25 1 1,63
1.A 1 2,29 1 1,43
3.A 1 2 1 1,5
4.A 2,2 1
5.A/C 2 1 1
6.A/C 1 1,2 1,8 1 1
7.A/B 1,33 1,33 1,33 2 1 4
8.B 1,4 1 1 1,6 1 2

 

Trieda TMT TRH VYV Vyučovacia prax
2.A
1.A
3.A
4.A
5.A/C 2
6.A/C 1,2
7.A/B 1,83
8.B 1,6

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
2.A 8 2 6 0 0 0 0 0 0
1.A 7 2 5 0 0 0 0 0 0
3.A 12 3 3 6 0 0 0 0 0
4.A 10 5 2 2 1 0 0 0 0
5.A/C 3 2 0 1 0 0 0 0 0
6.A/C 5 2 3 0 0 0 0 0 0
7.A/B 6 4 1 0 1 0 0 0 0
8.B 5 2 2 1 0 0 0 0 0

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Z dôvodu COVID-19 sa plánované súťaže vo Viedni, Plzni, Bratislave a Liptovskom Hrádku,

ako aj Medzinárodný tanečný koncert Pocta Dušanovi Nebylovi 2021, ani tanečné workshopy neuskutočnili.

Konali sa dva záverečné koncerty STKDN v Divadle Jána Palárika v Trnave, na ktorých žiaci predviedli svoje celoročné

výsledky práce v odborných praktických tanečných predmetoch.

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

1 absolventka – štúdium na VŠMU v Bratislave – tanečná fakulta

3 asbsolventky – štúdium na iných vysokých školách

1 absolvent v pracovnom procese

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príloha: Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie v školskom roku 2020/2021

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami: v sume 544 262,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 455 868,- €

príspevky od rodičov vo výške 47 470,-€

Použitie finančných prostriedkov: v sume 518 167,- eur

osobné náklady 402 323,- €

nákup učebných pomôcok 8 703,- €

ostatné materiálové náklady + energie 35 169,- €

služby 71 972,- €

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 7 Lilit Gáboríková
Krúžok slovenského jazyka 5 Mgr. Daniela Tomečková
Krúžok scénickej praxe 21 Mgr.art.Monika Caunerová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame.

Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy.

Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 6. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7. októbra 2021

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 13. októbra 2021

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené dňa 14. októbra 2021