Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa
3916
page-template-default,page,page-id-3916,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

 • 2. ods. 1 aÚdaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava
Telefón +421 903 404 372
E-mail stkdn@stkdn.sk
WWW stránka https://stkdn.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová +421903404372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ      
ZRŠ      
ZRŠ      

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
predseda Lenka Drgoňová    
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská    
  Beatrica Fajnorová    
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová    
zástupcovia rodičov Hana Pongrácová    
  Ing, Zuzana Pešková    
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová +421903213220  
iní Dušan Nebyla    
zástupca študentov Sofia Benkovská    
 • 2. ods. 1 bÚdaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu
Sídlo Bedřicha Smetanu 11, 917 01 Trnava
Telefón +421 903 213 220
E-mail nebyla@stkdn.sk
 • 2. ods. 1 cInformácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Zasadnutia Umeleckej rady: 06.10.2021, 23.05.2022, 07.06.2022

Zasadnutia predmetovej komisie PKJ: 27.08.2021, 17.12.2021, 08.07.2022

 • 2. ods. 1 dPočet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 55

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov
3.A 6
1.A 12
2.A 6
4.A 11
5.B 7
6.A/C 3
7. A/C 5
8.A/B 5
 • 2. ods. 1 ePočet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 15 5 16 0
DPP 1 0    
Znížený úväzok 7 4    
ZPS 1 1    
Na dohodu 9 1    
 • 2. ods. 1 fÚdaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 6 10 16
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
       
spolu 6 10 16

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
2., 8. Klasický tanec 19
5., 6. Charakterový tanec 2
1. – 8. Koncertná a scénická prax 20
1.-6.,8. Ľudový tanec 8
8. Šerm 1
1. – 6. Moderný tanec 6
 • 2. ods. 1 gInformácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
geografická olympiáda 3 3 0 0 0
olympiáda v anglickom jazyku 2 0 0 0 0

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Predstavenie Timeout Burnout – 6. – 8. ročník

Workshop MTA – Roni Chadash – 7. – 8. ročník

Vianočná beseda s umelcom

Deň otvorených dverí

Generálka baletného predstavenia v SND Bratislava

MDD – tanečná prezentácia – Trojičné námestie, Trnava

Absolventský koncert

Záverečný koncert STKDN v Divadle Jána Palárika – 1. – 8. ročník

 • 2. ods. 1 hInformácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Z dôvodu COVID-19 sa plánovaný projekt školského predstavenia v Divadle Jána Palárika neuskutočnil.

 • 2. ods. 1 iInformácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. 03. 2012

Druh inšpekcie: Realizácia EČPF maturitnej skúšky

V roku 2021/2022 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

 • 2. ods. 1 jInformácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Kalinčiakovej ul. č 47 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach a jednej tanečnej hale, v ktorých sa vyučujú tanečné odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, reproduktorovou sústavou, najmodernejším nástenným televízorom, zrkadlami, baletnými žrďami, klimatizáciou a tanečnými pomôckami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením, päť učební je vybavených interaktívnými tabuľami a klimatizáciami.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom, dvomi počítačmi pripojenými na internet, tlačiarňou s kopírkou a skenerom. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením.

Na prezliekanie žiakov je určených 7 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školských jedálňach: ZŠ s MŠ Andreja Kubinu v Trnave a Stredná priemyselná škola technická v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

Od 18.10.2021 do 14.02.2022 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

V tomto období sa vyučovalo prostredníctvom internetového spojenia cez aplikácie MS Teams a EduPage.

Vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom zadávania úloh v Edupage, žiaci posielali pedagógom vypracované úlohy, ktoré boli priebežne vyhodnocované, čím bola zabezpečená vzájomná spätná väzba pedagóg – žiak. Online vyučovanie prebiehalo cez aplikáciu MS Teams.

Odborné praktické tanečné predmety sa vyučovali prostredníctvom internetového spojenia cez aplikáciu MS Teams.

Od 14.02. do 30.06.2022 sa vyučovalo prezenčne podľa aktuálneho rozvrhu bez kombinovaného alebo online vyučovania.

V školskom roku 2022/2023 škola plánuje prenajať malú telocvičňu v ZŠ s MŠ A. Kubinu, Trnava pre skvalitnenie odborných tanečných praktických predmetov a fyzikálne laboratórium pre získanie zručností v predmete fyzika.

 • 2. ods. 1 kInformácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese

primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov

tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty

nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

Príležitosti

výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému

žiakovi

zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

Riziká

nedostatočné financovanie súkromných škôl

nepriaznivý demografický vývoj

nepriaznivé podmienky pre vyučovanie praktických tanečných predmetov z dôvodu pandémie COVID-19

 • 2. ods. 4 aSŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 10

 • 2. ods. 4 bSŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 12/ 11

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 11/ 10

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 7 / 6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 7/ 6

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení                
prijatí                
% úspešnosti                
 • 2. ods. 4 cSŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

počet prijatých prihlášok
12
 • 2. ods. 4 dSŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Úspešne vykonali skúšku
11
 • 2. ods. 4 eSŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
3.A 8227 Q tanec tanec
1.A 8227 Q tanec tanec
2.A 8227 Q tanec tanec
4.A 8227 Q tanec tanec
5.B 8227 Q tanec moderný tanec
6.A/C 8227 Q tanec ľudový tanec
7. A/C 8227 Q tanec ľudový tanec
8.A/B 8227 Q tanec moderný tanec
 • 2. ods. 4 fSŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda ANF ANJ BIO DEJ DED DEH DTB ETV FRJ FYZ GEO HEV HEV HNK HUV
3.A   1,83 1,83 1       a 2,33 1,33 1,67     1,83 1
1.A   1,67 1,75 1,25       a   2,17 2,33     1 1,08
2.A   1,17 1,5 1       a 1,17 1,33 1,33     1,17 1
4.A   1,45 1,55 1,09       a 1,82 1,64 1,36     1  
5.B 1,14 1,29   1,14   1,14 1,29 a 1,14     1 1    
6.A/C   2     1 1 1,33 a 1,33            
7. A/C   2,2       1,6 1,2   2,2            
8.A/B   1,8       1,2 1,2   2            

Trieda CHAT CHE INF KTA KSP KSĽ KAJ ĽTA MAS MAT MTA NBV NAR NAS OBN
3.A 1,5 1   2,17 1     1,5   2,5   a     1
1.A       1,83       1,25   2,33   a     1,25
2.A   1,17 1 1,83 1,17     1,17   1,67   a     1
4.A 1,09 1,36 1,18 2,18 1,27     1,09   2,45 1,55 a      
5.B 1,14   1 1,86 1,14     1,43 1   1,57 a      
6.A/C 1,33     2 1     1     1 a 1    
7. A/C 1     2 1     1,6     1,8     1  
8.A/B       1,4 1     1     1,2     1,2  

Trieda PUP PES PED PED   PSY PTP RSF SJL SPR ŠE TAP TAG TMT  
3.A               a 2,83 1     1,33    
1.A                 1,75 1     1,58    
2.A                 2,17 1     1,67    
4.A                 1,82 1          
5.B                 2,14 1       1,14  
6.A/C       1   1     2 1   1   2,33  
7. A/C   1,2   1   1     2 1   1   1,4  
8.A/B 1 1         1   2,4 1 1     1  

Trieda VYV
3.A  
1.A a
2.A a
4.A  
5.B  
6.A/C  
7. A/C  
8.A/B  

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
3.A 6 2 3 1 0 0 0 0 0
1.A 12 3 6 3 0 0 0 0 0
2.A 6 2 4 0 0 0 0 0 0
4.A 11 5 4 1 1 0 0 0 0
5.B 7 4 2 0 0 0 0 0 0
6.A/C 3 2 1 0 0 0 0 0 0
7. A/C 5 1 4 0 0 0 0 0 0
8.A/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 2. ods. 4 gSŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Z dôvodu COVID-19 sa plánované súťaže vo Viedni, Bratislave,

ako aj Medzinárodný tanečný koncert Pocta Dušanovi Nebylovi 2022.

Konali sa dva koncerty: absolventský a záverečný v Divadle Jána Palárika v Trnave, na ktorých žiaci predviedli svoje celoročné

výsledky práce v odborných praktických tanečných predmetoch.

25.4. – 30.4.2022 Tvorivé dni/festival konzervatórií – workshop a koncert MTA v Banskej Bystrici

 • 2. ods. 4 hSŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

2 absolventi – štúdium na VŠMU v Bratislave – tanečná fakulta

3 asbsolventky – štúdium na iných vysokých školách

 • 2. ods. 5 aInformácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola hospodárila s finančnými  prostriedkami: v sume  537 228,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške  482 838,- €

príspevky od rodičov vo výške 54 390,-€

Použitie finančných prostriedkov: v sume  518 133,- €

osobné náklady 407 432,- €

nákup učebných pomôcok   2 887,- €

ostatné materiálové náklady + energie 43 646,- €

služby  64 168,- €

 

 • 2. ods. 5 bInformácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 36 2 Lilit Gáboríková
Krúžok anglického jazyka 5.6.7. 15 1 Mgr. Alexandra Gáboríková
Krúžok anglického jazyka 8. 5 1 Mgr. Alexandra Gáboríková
Krúžok slovenského jazyka 8. 5 1 PhDr. Katarína Demovičová
 • 2. ods. 5 cInformácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame.

Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy.

Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 4. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 5.10.2022

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 12. októbra 2022

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené dňa 14. októbra 2022