Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page-template-default,page,page-id-7,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Na škole sa vyučujú:


– všetky všeobecnovzdelávacie predmety

– 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu

– cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:


– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul so skratkou „DiS.art.“ ( diplomovaný špecialista umenia )

Absolventi našej školy majú:


– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Základnej škole s MŠ Andreja Kubinu a na Strednej priemyselnej škole.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

Pedagógovia odborných predmetov


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovnovzdelávaciu činnosť

Ing. Iveta Majerníková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Mgr.art. Dominika Zacharová

Mgr.art. Aleksandra Abdullova

Mgr. art. Martin Melník

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Róbert Kováč

Mgr.art. Monika Caunerová, ArtD. | klasický tanec, koncertná a scénická prax klasického tanca, tanečná gymnastika

Mgr. Dalia Izrael | hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova                                     

PaedDr. Martina Tomašovičová | korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov


Mgr. Alexandra Gáboríková | informatika, výtvarná výchova, etická výchova

RNDr. Michaela Juríková | matematika, geografia, náboženská a etická výchova

Mgr. Daniela Tomečková | slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                         

Mgr. Miriama Vislocká | fyzika                                                                                         

Mgr. Peter Novák | dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti                                                              

PhDr. Katarína Demovičová | slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                          

RNDr. Eva Baranovičová | biológia, anatómia a fyziológia                                                                             

Mgr. Natália Kubjatková | chémia   

Mgr. Monika Štrpková, PhD. | slovenský jazyk, francúzsky jazyk

Korepetítori


Beatrica Fajnorová | korepetícia                                                                                                 

Mgr. Františka Bašovská | korepetícia

Mgr. Tomáš Köppl | korepetícia

Mgr. art. Jaroslav Konečný | korepetícia