Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page-template-default,page,page-id-7,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Na škole sa vyučujú:


– všetky všeobecnovzdelávacie predmety

– 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu

– cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:


– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul so skratkou „DiS.art.“ ( diplomovaný špecialista umenia )

Absolventi našej školy majú:


– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Základnej škole s MŠ Andreja Kubinu a na Strednej priemyselnej škole.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

Pedagógovia odborných predmetov


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovnovzdelávaciu činnosť

Ing. Iveta Majerníková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Mgr.art. Dominika Zacharová

Mgr.art. Barbara Kadlecová

Gabriela Záhradníková

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Róbert Kováč

Mgr.art. Martin Melník – ľudový tanec

Mgr.art. Monika Caunerová, ArtD. – klasický tanec, koncertná a scénická prax klasického tanca, tanečná gymnastika – email: caunerova@stkdn.sk

Mgr.art. Aleksandra Abdullova – klasický tanec, koncertná a scénická prax – email: abdullova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová – hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova – email: izraelova@stkdn.sk                                     

PaedDr. Martina Tomašovičová – korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby – email: tomasovicova@stkdn.sk

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov


Bc. Alexandra Gáboríková – informatika, výtvarná výchova, etická výchova – email: agaborikova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková – matematika, geografia, náboženská a etická výchova – email: jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková – slovenský jazyk, anglický jazyk – email: tomeckova@stkdn.sk                                                                         

Mgr. Miriama Vislocká – fyzika – email: vislocka@stkdn.sk                                                                                        

Mgr. Peter Novák – dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti – email: novak@stkdn.sk                                                              

PhDr. Katarína Demovičová – slovenský jazyk, anglický jazyk – email: demovicova@stkdn.sk                                                                         

RNDr. Eva Baranovičová – biológia, anatómia a fyziológia – email: baranovicova@stkdn.sk                                                                               

Ing. Eva Žatkuláková – chémia – email: zatkulakova@stkdn.sk 

Mgr. Monika Štrpková, PhD. – slovenský jazyk, francúzsky jazyk – email: strpkova@stkdn.sk

Marianna Vidová – francúzsky jazyk – email: vidova@stkdn.sk

Korepetítori


Beatrice Fajnorová – korepetícia – email: fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková – korepetícia, hra na klavíri – email: palikova@stkdn.sk                                                                                                

Mgr. Františka Bašovská – korepetícia, hra na klavíri – email: basovska@stkdn.sk     

Marianna Petrovičová – korepetícia, hra na klavíri email: petrovicova@stkdn.sk