Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page-template-default,page,page-id-7,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Na škole sa vyučujú:


– všetky všeobecnovzdelávacie predmety

– 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu

– cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:


– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul so skratkou „DiS.art.“ ( diplomovaný špecialista umenia )

Absolventi našej školy majú:


– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Základnej škole s MŠ Andreja Kubinu a na Strednej priemyselnej škole.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

Pedagógovia odborných predmetov


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovnovzdelávaciu činnosť

Ing. Iveta Majerníková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Mgr.art. Dominika Zacharová

Mgr.art. Aleksandra Abdullova

Mgr. art. Veronika Príbulová

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Róbert Kováč

Marianna Petrovičová | hra na klavíri                                    

PaedDr. Martina Tomašovičová | korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov


Mgr. Alexandra Gáboríková | informatika, výtvarná výchova, etická výchova

RNDr. Michaela Juríková | matematika, geografia, fyzika, náboženská a etická výchova

Mgr. Daniela Tomečková | slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                                                                                                         

Mgr. Peter Novák | dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti                                                              

PhDr. Katarína Demovičová | slovenský jazyk, anglický jazyk                                                                          

RNDr. Eva Baranovičová | biológia, anatómia a fyziológia                                                                             

Mgr. Patrícia Megová | chémia   

Mgr. Monika Štrpková, PhD. | slovenský jazyk, francúzsky jazyk

Korepetítori


Mgr. Tomáš Köppl | korepetícia

Mgr. art. Jaroslav Konečný | korepetícia