Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page-template-default,page,page-id-7,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

O škole

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Na škole sa vyučujú:


– všetky všeobecnovzdelávacie predmety

– 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu

– cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:


– klasický tanec

– moderný tanec

– slovenský ľudový tanec

– charakterový tanec

– tanec s partnerom

– koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul so skratkou „DiS.art.“ ( diplomovaný špecialista umenia )

Absolventi našej školy majú:


– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Základnej škole s MŠ Andreja Kubinu a na Strednej priemyselnej škole.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

Pedagógovia odborných predmetov


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovnovzdelávaciu činnosť

Ing. Iveta Majerníková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Mgr.art. Dominika Zacharová

Mgr.art. Aleksandra Abdullova

Mgr. art. Martin Melník

Mgr. art. Katarína Vlniešková

Róbert Kováč

Mgr.art. Monika Caunerová, ArtD. | klasický tanec, koncertná a scénická prax klasického tanca, tanečná gymnastika | e-mail: caunerova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izrael | hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova | e-mail: izraelova@stkdn.sk                                     

PaedDr. Martina Tomašovičová | korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby | e-mail: tomasovicova@stkdn.sk

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov


Bc. Alexandra Gáboríková | informatika, výtvarná výchova, etická výchova | e-mail: agaborikova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková | matematika, geografia, náboženská a etická výchova | e-mail: jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková | slovenský jazyk, anglický jazyk | e-mail: tomeckova@stkdn.sk                                                                         

Mgr. Miriama Vislocká | fyzika | e-mail: vislocka@stkdn.sk                                                                                        

Mgr. Peter Novák | dejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti | e-mail: novak@stkdn.sk                                                              

PhDr. Katarína Demovičová | slovenský jazyk, anglický jazyk | e-mail: demovicova@stkdn.sk                                                                         

RNDr. Eva Baranovičová | biológia, anatómia a fyziológia | e-mail: baranovicova@stkdn.sk                                                                               

Mgr. Dominika Koperová | chémia | e-mail: koperova@stkdn.sk 

Mgr. Monika Štrpková, PhD. | slovenský jazyk, francúzsky jazyk | e-mail: strpkova@stkdn.sk

Mgr. Marianna Vidová | francúzsky jazyk | e-mail: vidova@stkdn.sk

Korepetítori


Beatrica Fajnorová | korepetícia | e-mail: fajnorova@stkdn.sk                                                                                                

Mgr. Františka Bašovská | korepetícia, hra na klavíri | e-mail: basovska@stkdn.sk 

Mgr. Tomáš Köppl | korepetícia | e-mail: koppl@stkdn.sk