Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa
3916
page-template-default,page,page-id-3916,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Hollého 8, 917 01 Trnava
Telefón +421 903 404 372
E-mail stkdn@stkdn.sk
WWW stránka stkdn.edupage.org
Zriaďovateľ Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová 0903/404 372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Eva Prágai
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská
Beatrica Fajnorová
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová
zástupcovia rodičov Denisa Oravcová
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová
Dušan Nebyla
iní Mgr. Ružena Maková

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Umelecká rada Mgr. Valéria Žilová Odborné tanečné predmety
Gabriela Záhradníková
Lilit Gáboríková
Beatrica Fajnorová
Ján Tešinský
PK Jazyk a komunikácia Mgr. Daniela Tomečková SJL, ANJ, FRJ
PhDr. Katarína Demovičová
PaedDr. Terézia Gajdošová

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 51

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 6 1
II.A 10 2
III.A 11 2
IV.A 8
V.B 6 2
VI.A 4
VII.A 6

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 11
prijatí 6
% úspešnosti

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANF ANJ BIO BIO DEJ DED DEH DTB ETV FRJ FYZ GEO GEO HEV HEV
I.A 1,86 1,86 1,57 1,71 1,86
II.A 2 1,5 1 1,6 2 2,2
III.A 2,4 2,3 1,3 2,1 2,1 1,8
IV.A 1,67 1,33 1,44 1,56 1,67 1,56
V.B 1,4 2,4 1,2 2,6 1,4 1,33 1 1
VI.A 2 1 1 1,25 2
VII.A 1,8 1,8 1,2 1,6
Trieda HNK HUV CTA CHE INF KLT KSP KSĽ KSM KAJ LTC MAS MAT MOT NBV
I.A 1,14 1,86 1,29 1,29 1,71
II.A 1,6 2 3 1 2,1 1,5 1,5 2,3
III.A 1,2 2,2 1,2 3 1 1,6 1 1,2 2,4
IV.A 1,33 1,44 1,78 2 1,11 1,44 1,67 1,44
V.B 1,2 1 1,8 1,5 1,2 1 2,2
VI.A 1,25 1 1,25 1 1,25 1
VII.A 1 1 1 1 1,6
Trieda NAR NAS OBN PUX PES PeD PED PČOZ PSY PSY PTP SJL SPR SER TAP
I.A 1,71 2 1
II.A 1 2 1
III.A 2,1 1
IV.A 1,22 1,67 1,11
V.B 2 1
VI.A 1 1 2 1 1,25
VII.A 1 1,2 1,4 1,4 1 2 1 1
Trieda TAG TČOZ TMT TRH VYV VYP
I.A 1,29
II.A 1,9
III.A 1,6
IV.A
V.B 1,4
VI.A 1
VII.A 1,2

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
I.A 6 4 1 2 0 0 0 0 0
II.A 10 3 2 5 0 0 0 0 0
III.A 10 3 4 2 1 0 0 0 0
IV.A 9 6 1 1 1 0 1 0 0
V.B 5 2 1 2 0 0 0 0 0
VI.A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
VII.A 5 3 2 0 0 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 7 373 53,29 368 52,57 5 0,71
II.A 10 714 71,4 708 70,8 6 0,63
III.A 10 602 60,2 602 60,2 0 0,00
IV.A 9 1014 112,67 980 108,88 34 3,77
V.B 5 886 177,2 886 177,2 0 0,00
VI.A 4 381 95,25 381 99,25 0 0,00
VII.A 5 810 162,00 810 162,00 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL ———————
Monitor MAT ——————-

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
—————————–

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
MS sa nekonala

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 8227 Q tanec tanec
II.A 8227 Q tanec tanec
III.A 8227 Q tanec tanec
IV.A 8227 Q tanec tanec
V.B 8227 Q 03 moderný tanec moderný tanec
VI.A 8227 7 tanec klasický tanec
VII.A 8227 7 tanec klasický tanec

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Konverzácia v AJ VII.A 1 2
Praktická angličtina V.B 1 2
Javisková prax I.A, II.A, III.A, IV.A, VI.A 2 2

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
I.A Ľudový tanec 2
II.A Ľudový tanec 1
III.A Ľudový tanec 1
IV.A Ľudový tanec 1

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 15 5
DPP
Znížený úväzok 6 4
ZPS 1 1
Na dohodu 9 0
Na dobu určitú 2 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 6 18 24
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
spolu 6 18 24

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
1.-7. ĽTC 2
4.A, 6.A KLT 10
1.-3. TAG 2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 7 0
2.kvalifikačná skúška 4 0
štúdium školského manažmentu 0 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 15 1
vysokoškolské nepedagogické 2 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
…slovo bolo u Boha 1 1
Pohyb bez bariér 19 3

Aktivity a prezentácia na verejnosti

DJP návštevy divadelných predstavení

Predstavenia v anglickom jazyku

Tvorivé dni v Banskej Bystrici – tanečné workshopy v odbore moderný tanec

Deň otvorených dverí STKDN

Plesy v Trnave – tanečná prezentácia žiakov

Pocta Dušanovi Nebylovi 2017 – medzinárodný tanečný koncert v DJP Trnava

SND Bratislava – návšteva generálnych skúšok baletov

Tanečný festival GRAND ASSEMBLÉ v Cluj Napoca, Rumunsko

Deň detí – tanečná prezentácia žiakov na Trojičnom námestí

Návštevy knižnice J. Fándlyho v Trnave

Záverečný koncert žiakov STKDN v Mestskom amfiteátri v Trnave

Záverečný koncert žiakov SZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu

a v Kine Hviezda Trnava – spoluúčasť žiakov STKDN

Výchovné koncerty v Kine Hviezda – umelecký projekt Popoluška

Školské predstavenie Časostroj v DJP Trnava

Ďalšie aktivity školy:

– Imatrikulácia prvákov

– Umenie proti drogám – výchovný koncert zameraný na protidrogovú prevenciu

– účasť na seminári moderného tanca na VŠMU Bratislava

– Denná letná tanečná škola pre deti 1. – 5. triedy ZŠ

– ukážky vlastnej tvorby detí: dramatizácia literárnych predlôh

– besedy s významnými tanečnými umelcami

– spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Trnavskou univerzitou a CPPPaP v Trnave, prevencia drogových závislostí

– prednášky

– Svetový deň výživa a Deň jablka: súťaž pre 1. – 4. ročník

– Exkurzia v Budapešti

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé: školské tanečné predstavenie Časostroj, uvedené pre verejnosť, aj ako výchovné predstavenie pre ZŠ a SŠ

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.3.20112

Druh inšpekcie: Realizácia EČPF maturitnej skúšky

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Hollého ul. č 8 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach, v ktorých sa vyučujú odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, prehrávačom a zrkadlami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením. Vyučovanie laboratórnych prác prebieha na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom, počítačom pripojeným na internet, tlačiarňou s kopírkou. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením. Na prezliekanie žiakov je určených 5 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí.Stravovanie žiakov je zabezpečené v študentskej jedálni na Gymnáziu Angely Merici v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie v školskom roku 2017/2018

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami: v sume 456 330,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 406 249,- €

príspevky od rodičov vo výške 43 603,-€

iné zdroje 6 478,- €

Použitie finančných prostriedkov: v sume 348 824,- eur

osobné náklady 295 856,- €

nákup učebných pomôcok 5 387,- €

ostatné materiálové náklady + energie 12 214,- € 

služby 35 367,- €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese

primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov

tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty a špeciálnu multimediálnu techniku

nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

Príležitosti

výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému

žiakovi

zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

Riziká

nedostatočné financovanie súkromných škôl

nepriaznivý demografický vývoj 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom. roku 2017/2018 – bez absolventov. 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 39 Mgr. Valéria Žilová
Krúžok anglického jazyka 6 Mgr. Daniela Tomečková
Krúžok slovenského jazyka a literatúry 0 Mgr. Daniela Tomečková
Praktická angličtina 6 Mgr. Daniela Tomečková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame. Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy. Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu sa teší priazni mesta Trnava, ktoré ju podporuje aj po finančnej stránke. Vedeniu školy sa podarilo nadviazať spoluprácu aj s niekoľkými firmami, ktoré sa zapojili do niektorých projektov školy a sponzorovali ich:

– Mesto Trnava

– Johns Manville

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 2. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 2. októbra 2018

Schválenie zriaďovateľom školy

Schvaľuje dňa 18. októbra 2018