Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Záverečná správa
3916
page-template-default,page,page-id-3916,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 • 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Adresa školy Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava
Telefón +421 903 404 372
E-mail stkdn@stkdn.sk, nebyla@stkdn.sk
WWW stránka stkdn.sk
Zriaďovateľ Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Valéria Žilová   0903 404 372 stkdn@stkdn.sk
ZRŠ        
ZRŠ        
ZRŠ        

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Eva Prágai  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Františka Bašovská  
  Beatrica Fajnorová  
     
ostatní zamestnanci Petronela Péchyová  
     
zástupcovia rodičov Hana Pongrácová  
  Ing. Zuzana Pešková  
     
     
zástupca zriaďovateľa Viera Nebylová  
iní Dušan Nebyla  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Umelecká rada Mgr. Valéria Žilová Odborné tanečné predmety  
  Gabriela Záhradníková    
  Lilit Gáboríková    
  Beatrica Fajnorová    
  Róbert Kováč    
PK Jazyk a komunikácia PhDr. Katarína Demovičová SJL, ANJ, FRJ  
  Mgr. Daniela Tomečková    
  PaedDr. Terézia Gajdošová    
  Mgr. Ľubica Marková    
PK Odborné tanečné predmety Mgr.art. Katarína Vlniešková KTA, ĽTA, MTA, CHAT, TAP, ŠE, MAS, HEV, HNK, DTB, DEH, DED, TMT, PED, PSY, PES, PTP, TAG, KSP, PUP  
  Mgr.art. Monika Caunerová, ArtD.    
  Mgr.art. Dominika Zacharová    
  Mgr.art. Barbara Kadlecová    
  Mgr. Valéria Žilová    
  Gabriela Záhradníková    
  Lilit Gáboríková    
  Iveta Majerníková    
  Róbert Kováč    
 • 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 58

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
1.A 9 0
2.A 12 1
3.A 9 5
4.A 5 2
5.A/5.C 6 2
6.A/B 5 0
7.B 5 2
8.A 5 0
 • 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 12/ počet dievčat 11

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 12/ počet dievčat 11

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 9/ počet dievčat 8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 9/ počet dievčat 8

Prijímacie konanie: talentová skúška.

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení             12  
prijatí             9  
 • 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Na základe rozhodnuia riaditeľky školy a po prerokovaní pedagogickej rady školy zo dňa 24.04.2020

sa určuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v 2. polroku školského roku nasledovne:

– o neklasifikovaní praktických odborných tanečných predmetov, predmetu hudobná výchova a hra na klavíri, vzhľadom na podmienky vzdelávania, ktoré neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov – na vysvedčení sa uvádza „absolvoval/a,

– o klasifikovaní ostatných všeobecno-vzdelávacích predmetov a teoretických odborných predmetov s prihliadnutím na okolnosti mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania žiakov pri dodržaní zásad hodnotenia uvedených v usmernení MŠVVaŠ SR v 2. polroku šk. roku 2019/2020.

 

Trieda ANF ANJ BIO DEJ DED DEH DTB FRJ FYZ GEO HEV CHE INF KTA KSP
1.A   1,56 1,78 1         1,78 2,44          
2.A   1,58 1,5 1,25       1,83 1,92 1,83   2,42 1,17    
3.A   1,7 1,8 1       1,7 2,2 2   2,7      
4.A   2 1,2 1       1,6 1,4 1,8   2,4 1    
5.A/5.C 1,8 2,8   1   1,2 1 1,8     1   1    
6.A/B   1,17     1,33 1,5 1,33 1,33              
7.B   2       1,2 1 1,33              
8.A   2       1 1 1,6           1,4 1

 

Trieda ĽTA MAS MAT MTA NAS OBN PUP PES PED PED PSY PTP SJL SPR TAP
1.A     2,11     1             2,22 1  
2.A     1,75     1,25             2,17 1  
3.A     2     1             1,9 1  
4.A     2,4                   1,8 1  
5.A/5.C   1                     1,8 1  
6.A/B                 1,17   1,33   1,33 1  
7.B         1   1,2     1 1   2,2 1  
8.A 1,4     1,8 1   1 1       1 1,8 1 1,2

 

Trieda TMT
1.A  
2.A  
3.A  
4.A  
5.A/5.C 1
6.A/B 1,33
7.B 1,6
8.A 1

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 1 Správanie 2
1.A 9 0 0 9 0 0 0 0
2.A 12 0 0 12 0 0 0 2
3.A 10 0 0 10 0 0 0 0
4.A 4 0 0 4 0 0 0 0
5.A/5.C 5 0 0 5 0 0 0 0
6.A/B 6 0 0 6 0 0 0 0
7.B 5 0 0 5 0 0 0 0
8.A 5 3 1 1 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 9 809 89,88 808 89,78 0 0,00
2.A 12 1167 97,25 1167 97,25 16 1,33
3.A 10 581 58,10 581 58,10 0 0,00
4.A 5 774 154,80 774 154,80 0 0,00
5.A/5.C 5 620 124 620 124 1 0,20
6.A/B 6 532 88,66 532 88,66 0 0,00
7.B 5 604 120,80 604 120,80 0 0,00
8.A 5 900 180 900 180 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 0    
Monitor MAT 0    

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V školskom roku 2019/2020 sa nekonala externá ani interná forma maturitnej skúšky. Na základe nariadenia ministra školstva sa známka z maturitných predmetov v osemročnom vzdelávacom programe určila ako aritmetický priemer z koncoročných známok z posledných štyroch ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov daného predmetu.

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B1 5 (0/5)           5       2,00 5
Praktická časť odbornej zložky   5 (0/5)                      
Slovenský jazyk a literatúra   5 (0/5)         1 3 1     2,00 5
Teoretická časť odbornej zložky   5 (0/5)         5         1,00 5

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

V školskom roku 2019/2020 sa nekonala praktická časť maturitnej skúšky. Na základe nariadenia ministra školstva sa známka z maturitných predmetov v osemročnom vzdelávacom programe určila ako aritmetický priemer z koncoročných známok z posledných štyroch ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov daného predmetu.

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
Praktická časť odbornej zložky   5 (0/5) 3 1 1     1,60 5
 • 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
1.A 8227 Q tanec tanec
2.A 8227 Q tanec tanec
3.A 8227 Q tanec tanec
4.A 8227 Q tanec tanec
5.A/C 8227 Q 01 klasický tanec/8227 Q 02 ľudový tanec klasický tanec/ľudový tanec
6.A/B 8227 Q 01 klasický tanec/8227 Q 03 moderný tanec klasický tanec/moderný tanec
7.B 8227 Q 03 moderný tanec moderný tanec
8.A 8227 Q 01 klasický tanec klasický tanec

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Konverzácia v AJ VII,B, VIII.A 2 2
Javisková prax II.A, III.A, IV.A, V.A/C, VI.A/B 2 2
Krúžok SJL VIII.A 1 2

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
  I.A ĽTA 1
  II.A ĽTA 1
  III,A ĽTA 1
  IV.A ĽTA 1
 • 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 14 5    
DPP 2 0    
Znížený úväzok 7 4    
ZPS 0 2    
Na dohodu 10 0    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 6 20 26
vychovávateľov     0
asistentov učiteľa     0
       
spolu 6 20 26

Predmety vyučované nekvalifikovane

Počet hodín týždenne „1/2“ znamená 1 vyučovacia hodina pre 1.A

2 vyučovacie hodiny pre ostatné ročníky.

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VI.A/B, VII.B, VIII.A KTA 10
I.A – VIII.A ĽTA 1/2
I.A, III.A TAG 1/2
IV.A – VII.B MTA 2
II.A – V.A/C INF 1
 • 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 4 0
2.kvalifikačná skúška 3 0
štúdium školského manažmentu 0 0
špecializačné inovačné štúdium 1 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 0 1
vysokoškolské nepedagogické 1 0
 • 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov obv. kolo okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Showtime Dance 2     1. miesto, 2. miesto    
…a Slovo bolo u Boha… 3     1. miesto, 2. miesto, 3. miesto    
Hollého pamätník 1   3. miesto      
European Ballet Grand Prix 2         3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

– tanečné predstavenia na Tradičnom trnavskom jarmoku

– účasť žiakov na medzinárodných baletných a tanečných súťažiach

– Deň otvorených dverí

– Deň narcisov

– protidrogová prevencia – besedy, výchovné koncerty

– besedy s našimi poprednými tanečnými umelcami

– návštevy divadelných predstavení SND v Bratislave, SĽUK, Divadlo J.Palárika v Trnave

– školské tanečné predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave

– koncerty školy v Divadle J. Palárika v Trnave

– výchovné koncerty

– účasť žiakov na otváracích ceremoniáloch plesov

– interné koncerty: hra na klavír

– ukážky vlastnej tvorby detí: dramatizácia literárnych predlôh v rámci výuky slovenského jazyka

– poznávacie exkurzie

– predstavenie Popoluška pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku, Zurich, Švajčiarsko

– tanečný festival GRAND ASSEMBLÉ v Cluj-Napoca, Rumunsko

– predstavenia v anglickom jazyku

– plesy v Trnave a okolí – tanečná prezentácia žiakov

– účasť žiakov na tanečných seminároch vo Viedni, Bratislave a Banskej Bystrici

– štúdijné pobyty žiakov v Prahe a Győri

– európsky deň jazykov

– týždeň zdravej výživy – Deň jablka

– imatrikulácie

 • 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Školský tanečný projekt – baletné predstavenie Popoluška – september 2019 – Zürich, Švajčiarsko.

 • 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. 03. 2012

Druh inšpekcie: Realizácia EČPF maturitnej skúšky

V roku 2019/2020 nebola vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

 • 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Kalinčiakovej ul. č 47 v Trnave. Vyučovanie prebieha v piatich baletných sálach a jednej tanečnej hale, v ktorých sa vyučujú tanečné odborné predmety a v šiestich učebniach určených na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Každá baletná sála je vybavená baletizolom, klavírom, reproduktorovou sústavou, najmodernejším nástenným televízorom, zrkadlami a tanečnými pomôckami.

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov máme k dispozícii kmeňové učebne s potrebným vybavením,

jedna učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Vyučovanie laboratórnych prác prebieha na Gymnáziu Angely

Merici v Trnave.

Pre zasadnutia, porady a školenia slúži pedagógom zborovňa, zariadená účelným nábytkom,dvoma počítačmi pripojenými na internet, tlačiarňou s kopírkou a skenerom. Pre predmet Informatika máme učebňu s PC vybavením.

Na prezliekanie žiakov je určených 5 šatní, okrem nich má každý žiak k dispozícii svoju skrinku na odkladanie vecí. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni na ZŠ s MŠ Andreja Kubinu v Trnave.

Ubytovanie žiakov z iných miest a obcí je zaistené v internáte Gymnázia A. Merici v Trnave.

 • 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie v školskom roku 2019/2020

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami: v sume 475 961,- €

dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 427 238,- €

príspevky od rodičov vo výške 47 035,-€

iné zdroje 1 688,- €

Použitie finančných prostriedkov: v sume 434 263,- €

osobné náklady 353 863,- €

energie 5 167,- €

materiálové náklady 19 758,- €

služby 55 475,- €

 • 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovnovzdelávací proces v šk. roku 2019/2020 sa riadil Pedagogicko-organizačnými pokynmi na šk. rok 2019/2020

a Školským vzdelávacím programom. Cieľom pedagogického zboru je práca na rozvoji celej osobnosti žiaka,

vo vedomostnom, odbornom, emočnom i ľudskom rozmere.

Našou hlavnou snahou je:

– odovzdať odborné, aktuálne a veku primerané vedomosti a zručnosti,

– rozvíjať originalitu umeleckého prejavu, analyticky a syntetický prístup k dielu a psycho-fyzickú zrelosť

pri interpretácii tanečného umenia,

– pracovať na pozitívnom vývoji osobnosti žiaka,

– naučiť žiakov rozpoznávať správne riešenia problémov,

– zlepšovať informovanosť, komunikáciu a zodpovednosť žiaka.

Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným a príjemným prostredím pre žiakov i zamestnancov školy.

 • 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

kvalitné personálne zabezpečenie vo výchovno-vzdelávacom procese

primerané ohodnotenie pedagogických zamestnancov

tvorenie nových projektov v umeleckej oblasti

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na tanečné projekty a špeciálnu multimediálnu techniku

nedostatočný priestor tanečných sál pre tanečné projekty, veľké zborové tance a sólové variácie

Príležitosti

výborné podmienky pre vzdelávanie študentov v škole rodinného typu, individuálny prístup ku každému

žiakovi

zabezpečenie možnosti umeleckej praxe

Riziká

nedostatočné financovanie súkromných škôl

nepriaznivý demografický vývoj

nepriaznivé podmienky pre vyučovanie praktických tanečných predmetov z dôvodu pandémie COVID-19

 • 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

2 absolventky – štúdium na VŠMU v Bratislave – tanečná fakulta

2 asbsolventky – štúdium na iných vysokých školách

1 absolventka – príprava na konkurz do divadla (Poľsko)

 • 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

-Škola si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej

dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi.

– Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 19.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova

zatvorená.

– Vyučovacie hodiny a prestávky: medzi hodinami sú 5 a 10 minutové prestávky. Prestávka na obed (45- minutová)

je po 6. vyučovacej hodine.

– Žiaci môžu písať v danom dni len jednu písomnú prácu, ktorá presahuje 25 minút.

– V budove školy majú žiaci k dispozícii stojan s pitnou vodou.

– Na hodiny moderného a klasického tanca sa žiaci presúvajú do športovej haly pod dozorom vyučujúceho. Tieto odborné tanečné predmety sú organizované formou dvojhodinoviek 2 krát do týždňa. V uvedenom čase je zahrnutý aj čas na presun do haly a naspäť do školy. Tieto hodiny sa snažíme umiestňovať v rozvrhu na začiatok alebo koniec dňa, aby sa žiaci zbytočne nepresúvali medzi školou a halou.

V čase od marca 2020 do júna 2020 (COVID-19) bol aktuálny rozvrh jednotlivých tried upravený tak, aby:

žiaci na 1. stupni STKDN nemali viac ako 5 online vyučovacích hodín denne,

žiaci na 2. stupni STKDN nemali viac ako 6 online vyučovacích hodín denne.

 • 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Javisková prax 38 2 Lilit Gáboríková
Literárny seminár 5 1 PhDr. Katarína Demovičová
Konverzácia v anglickom jazyku 10 2 Mgr. Daniela Tomečková
 • 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Na stránkach webového sídla školy informujeme o aktuálnych akciách školy a priebežne ich dopĺňame.

Na škole funguje ako poradný orgán Rada školy, v ktorom sú aj zástupcovia rodičov. Vedenie školy s nimi často komunikuje a spolu riešia problémy týkajúce sa výchovy, vzdelávania a materiálneho zabezpečenia školy.

Rodičia škole pomáhajú pri organizovaní plesov, predstavení, Dni zdravia, tvorbe kostýmov a pod.

 • 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu sa teší priazni mesta Trnava, ktoré ju podporuje aj po finančnej stránke. Vedeniu školy sa podarilo nadviazať spoluprácu aj s niekoľkými firmami, ktoré sa zapojili do niektorých projektov školy a sponzorovali ich:

– Mesto Trnava

– Coop Jednota

– Európsky sociálny fond

– Trnavský samosprávny kraj

– Javys

– Cukru production

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Valéria Žilová

V Trnave, 12. novembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19. novembra 2020.

Vyjadrenie rady školy

Schvaľuje dňa 20. novembra 2020.

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené dňa 20. novembra 2020.