Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Klasifikácia
7240
page-template-default,page,page-id-7240,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Klasifikácia

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v 2. polroku šk. roku 2019/2020

Riaditeľka školy po prerokovaní pedagogickou radou školy určuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v 2. polroku školského roku v súlade:

a) s metodickým usmernením č.21/2011,

 

https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/

 

b) s usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,

 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

 

c) so školským vzdelávacím programom,

 

d) s rozhodnutím pedagogickej rady školy zo dňa 24.04.2020:

  • o neklasifikovaní praktických  odborných tanečných predmetov, predmetu hudobná výchova a hra na klavíri, vzhľadom na podmienky vzdelávania, ktoré neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov – na vysvedčení sa uvádza „absolvoval/a“,
  • o klasifikovaní ostatných všeobecno-vzdelávacích predmetov a teoretických odborných predmetov s prihliadnutím na okolnosti mimoriadnej situácie a dištančného vzdelávania žiakov pri dodržaní zásad hodnotenia uvedených v usmernení MŠVVaŠ SR v 2. polroku šk. roku 2019/2020.

 

e) podmienkou záverečného hodnotenia slovom absolvoval(a) je:

  • Odovzdávať priebežne zadávané úlohy z daného vyučovacieho predmetu učiteľom jednotlivých predmetov.
  • Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období z objektívnych príčin, napr. zo zdravotných dôvodov, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.
  • Ak sa žiak bezdôvodne nezúčastňuje vzdelávania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy,  učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné a následne celkové (záverečné) hodnotenie.  V takomto prípade bude žiakovi navrhnutá komisionálna skúška z daného predmetu v termíne do 31. 08. 2020.

 

Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí v tejto zložitej situácii s nami spolupracujú a podieľajú sa na vyučovaní na diaľku.

Želáme vám veľa zdravia a trpezlivosti.

 

Pre viac informácií kliknite prosím na www.ucimenadialku.sk

 

Trnava, 29.04.2020                                                                             Mgr. Valéria Žilová – riaditeľka školy